VÍTÁME VÁS
Profil společnosti
Kontaktní údaje
Kabelová televize
Smluvní podmínky
Internet
Právní předpisy
Smluvní podmínky

PŘEDMĚT SMLOUVY

Provozovatel se zavazuje dodávat uživateli programy, které jsou obsaženy v aktuální programové nabídce provozovatele a které si uživatel objednal jejich označením na prví straně smlouvy, jakož i služby s tím související. Uživatel se zavazuje za objednané služby platit příslušné poplatky v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě. Provozovatel se zavazuje dodávat signál objednaných služeb do autorizované účastnické zásuvky nebo na adresu uvedenou na první straně smlouvy. Objednané služby uvedené na první straně smlouvy mohou být změněny dohodou smluvních stran v rozsahu možností aktuální programové nabídky provozovatele. Návrh na změnu objednaných služeb je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně písemným oznámením ve lhůtě nejméně 30 dnů před zamýšlenou účinností navrhované změny. Uskutečněním platby pravidelných poplatků uživatelem v souladu s navrženými změnami dojde k přijetí návrhu provozovatele ze strany uživatele. K akceptaci navrhované změny provozovatelem dojde provedením příslušné změny nyvržené uživatelem v účtovacím systému provozovatele.

NABÍDKA PROGRAMŮ A SLUŽEB

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit, popř. rušit programovou nabídku, programovou náplň, přiřazení vysílacíxh kmitočtů jednotlivým programům, zejména při změně obecně závazných právních předpisů nebo podmínek programových smluv uzavřených s příslušnými televizními společnostmi nebo při jiné překážce bránící dodávce objednaných programů, která vznikla nezávisle na vůli provozovatele. Informace o programové nabídce jsou veřejně přístupné v kanceláři provozovatele nebo prostřednictvím internetové stránky provozovatele www.tkw.cz . . . . . . . . . . Uživatel bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za druh a obsah vysílaných programů, změny v jejich časovém rozvrhu či jejich dostupnost. Zařízení uživatele pro příjem objednaných služeb např. televizní nebo rozhlasový přijímač, video, monitor či jiný přístroj (dále jen "koncové zařízení uživatele") se připojuje výhradně k autorizované účastnické zásuvce. Uživatel není oprávněn připojovat ke koncovému místu zařízení, která nesplňují technické parametry pro připojení. Provozovatel neodpovídá za funkčnost či provoz koncového zařízení.

SMLUVNÍ ZÁVAZKY PROVOZOVATELE

1. Provozovatel se zavazuje udržovat TKR v provozuschopném stavu po celou dobu užívání. . . . . 2. Kvalita dodávaných televizních a rozhlasových signálů odpovídá parametrům stanoveným příslušnými normami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Případné poruchy sítě TKR budou neprodleně odstra'novány po nahlášení na telefonním čísle, které je uvedeno na informačním kanálu a pokud bude provozovateli zpřístupněna účastnická zásuvka. Uživatel uvede jméno, adresu, číslo bytu a variabilní symbol. Náklady na opravu nese provozovatel, pokud tato porucha nebyla způsobena uživatelem. Provozovatel neodpovídá za dodávku signálu do TKR po dobu přerušení dodávky elektrické energie z veřejné sítě rozvodných závodů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Provozovatel neodpovídá za obsahovou stránku dodávaných programů, které neprodukuje. Při změnách licenčních podmínek majitelů vysílacích práv si provozovatel vyhrazuje právo na změnu frekvenčního pásma, nabídky programů a úpravu poplatku za provoz TKR. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Provozovatel neodpovídá za zhoršení signálu za autorizovanou účastnickou zásuvkou vuniklé např. nevhodným připojením k TV přijímači, vadou přijímače apod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. uděluje po dobu trvání této smlouvy uživatel provozovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje uvedené na první straně smlouvy pro účely informačních a účetních systémů provozovatele a pro komunikaci s uživatelem o všech službách provozovatele a v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy provozovatelem. Provozovatel se zavazuje neposkytovat osobní údaje uživatele žádným jiným třetím osobám s výjimkou povinnosti vyplývajících z obecně závazných předpisů České republiky. Správcem osobních údajů uživatele podle zákona č. 101/2000 Sb. uvedených v této smlouvě je provozovatel.

SMLUVNÍ ZÁVAZKY UŽIVATELE

1. Uživatel se zavazuje poskytnout provozovateli veškerou součinnost pro plnění předmětu této smlouvy. Za tímto účelem se uživatel zavazuje umožnit na požádání provozovateli přístup na místa instalace po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i vsouvislosti s jejím ukončením. . . . . . . 2. Uživatel se zavazuje platit ve smlouvě dohodnutým způsobem uživatelské poplatky za provoz TKR dle aktuálního ceníku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Uživatel se zavazuje používat pouze autorizovanou přípojku. Autorizace je splněna podpisem smlouvy a připojováním pouze zařízení, která splňují požadavky bezpečnostních a technických norem a jsou schváleny pro provoz v ČR (vztahuje se i na použití účastnické šňůry). . . . . . . . . . 4. V případě úmyslného zapojení nepřihlášeného přípoje, rozbočením nebo odbočením neautorizovaného příjmu nebo neoprávněným přijímáním programové nabídky, bude uživatel odpojen od sítě TKR s tím, že opětné připojení k rozvodu TKR bude provedeno po zaplacení sankčního poplatku 3000,- Kč. Tím není dotčeno právo vymáhat náhradu škody. . . . . . . . . . . . . 5. Uživatel se zavazuje nezasahovat žádným způsobem do sítě TKR včetně účastnické zásuvky. V případě poškození zařízení provozovatele neodbornou manipulací uživatele nebo připojením zařízení nesplňující bezpečnostní a technické normy, je uživatel povinen uhradit provozovateli veškeré škody tímto vzniklé. V případě zjištění, že porucha není na straně provozovatele a je způsobena např. vadnou účastnickou šňůrou, vadným TV přijímačem atd., hradí uživatel provozovateli skutečně vynyložené náklady na prověření takové marné reklamace. . . . . . . . . . . . 6. Uživatel se zavazuje nahlásit změnu uživatele přípojky a to osobním podáním přihlášky k převodu. Po dobu do schválení převodu na nového uživatele ručí za hrazení poplatků. V případě, že nedojde z důvodu neuhrazení poplatků k odpojení účastnické zásuvky, je převod na nového uživatele bezplatný. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Uživatel se zavazuje provádět platby nejpozději do 5. dne v prvním měsíci placeného období. Pokud tak neučiní, bude účastnická zásuvka odpojena od sítě. Opětovné připojení k síti bude provedeno až po zaplacení paušálního poplatku za nové připojení. Paušální poplatek činí 199,-Kč.

POPLATKY ZA OBJEDNANÉ SLUŽBY

1. Poplatky za objednané služby jsou uvedeny na první straně smlouvy. Uživatel je povinen platit poplatky podle aktuálního ceníku provozovatele, a to způsobem, v intervalu a ve lhůtě splatnosti uvedené na první straně smlouvy. Vstupní poplatek je jednorázový poplatek za zprovoznění objednaných služeb. Uživatel se zavazuje platit pravidelné poplatky ode dne, kdy mu provozovatel začne dodávat objednané služby. Na první straně této smlouvy je uvedena výše pravidelných poplatků platná ke dnipodpisu této smlouvy. Aktuální platný ceník provozovatele je veřejně přístupný v kanceláři provozovatele nebo prostřednictvím internetové stránky provozovatele www.tkw.cz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Případné změny ceníku služeb sdělí provozovatel uživateli nejpozději jeden měsíc před jeho platností. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Pokud uživatel nezaplatí pravidelný provozní poplatek v termínu sjednaném touto smlouvou, provozovatel doručí účastníkovi upomínku a pokud ten v náhradním termínu neuhradí dlužnou částku nebo nedoloží její úhradu, bude následně účastnická zásuvka odpojena. . . . . . . . . . . . . 4. Opětovné připojení k síti bude provedeno po zúčtování dlužných částek a úhradě paušálního poplatku za nové připojení ve výši 199,- Kč.

DOBA TRVÁNÍ A ZÁNIK SMLOUVY

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a ukončení její platnosti je možné dohodou nebo jejím vypovězením jednou ze smluvních stran v měsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení uživatele s platbou poplatku či jiných plateb podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů, nebo v případě podstatného porušení povinností uživatele vyplývajících z této smlouvy, nebo z jiných technických důvodů na straně provozovatele znemožňujících provozovateli plnit předmět této smlouvy po dobu delší než 30 dnů, a nedojde-li k jiné dohodě smluvních stran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Uživatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že provozovatel přestane dodávat objednané služby po dobu delší než 30 dnů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Platnost smlouvy automaticky končí při odpojení účastnické zásuvky trvajícím déle než 1 měsíc. Pro následné připojení je v tomto případě nutné uzavřít novou smlouvu a uhradit paušální poplatek za nové připojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Smluvní strany se dohodly, že v případě ukončení této smlouvy jsou vstupní poplatky nevratné. 6. Zánik smlouvy nemá vliv na nárok provozovatele na zaplacení dlužných částek za objednané služby ke dni ukončení této smlouvy.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu provozovatele převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající uživateli z této smlouvy na třetí osobu. . . . . . . . . . . . . . . 2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou smluvních stran nebo postupem uvedeným v příslušných odstavcích této smlouvy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Uživatel prohlašuje, že byl při podpisu této smlouvy seznámen s platnými podmínkami provozovatele pro poskytování objednaných služeb, zejména byl seznámen s nároky na požadované technické parametry koncových zařízení uživatele připojovaných k autorizované účastnické zásuvce, se způsobem užívání objednaných služeb, úhradou poplatků, odstraňováním závad a souhlasí s nimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Smlouva uzavřená jedním z manželů zavazuje oba manžele a tito jsou oprávněni a povinni smluvní podmínky garantovat společně a nerozdílně. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Při ukončení platnosti této smlouvy není povinností provozovatele TKR zajistit náhradní zdroj příjmu televizního a rozhlasového signálu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy a ve smlouvě neupravené se řídí Občanským zákoníkem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Tato smlouva nahrazuje v plném rozsahu všechny předchozí smlouvy o dodávce služeb uzavřené mezi provozovatelem a uživatelem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.


© 2004 TKW s.r.o., Štefáčkova 5, 628 00 Brno
Design Digital Lords

Technická pomoc

Hlášení poruch :

mobil : . . . . . . . . . . . 608 416 417

záznamník : . . . . . . . . 544 234 596

e-mail : . . . . tkw@tkw.cz

Základní info

Vítáme Vás na našich webových stránkách společnosti TKW s.r.o., která již několik roků buduje a provozuje síť kabelové televize na území města Brna. Naše stránky by Vás měly seznámit se sortimentem našich služeb. Především se jedná o distribuci televizního signálu, po dohodě Vám můžeme nabídnout i další služby.

TKW s.r.o.